พล็อต

More: การรับมือ , เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง , การรักษา , สาเหตุ , พล็อตและทหาร , อาการ , การวินิจฉัยโรค